image_pdf

ARTIKEL 1 INLEIDENDE BEPALING.

Artikel 1, lid 1 In deze Reisvoorwaarden wordt verstaan onder: A. Reisovereenkomst; de overeenkomst tussen de reiziger en USA Reizen b.v.; B. Reiziger; – de wederpartij van USA Reizen b.v., of – degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of – degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden, de rechtsverhouding tot USA Reizen b.v. is overgedragen; C. Boekingskantoor; het bedrijf dat tussen de reiziger en USA Reizen b.v. bemiddelt bij het sluiten van de reisovereenkomst; D. Communicatiekosten; telefax-, telefoon-, telegram- en telexkosten.
Artikel 1, lid 2 Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.
Artikel 1, lid 3 Voor sommige reizen (o.a. motortransporten) kunnen afwijkende bepalingen gelden, waarvan de toepasselijkheid in de desbetreffende aanbiedingen zal zijn bedongen.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST.

Artikel 2, lid 1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van USA Reizen b.v.. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden.
Artikel 2, lid 2 Het aanbod van USA Reizen b.v. is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan; herroeping wegens verhoging van de reissom dient te voldoen aan de vereisten van artikel 4.
Artikel 2, lid 3 De reiziger verstrekt het boekingskantoor of USA Reizen b.v. voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door USA Reizen b.v.. Indien hij in deze informatieplicht tekort schiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door USA Reizen b.v. van (verdere) deelname van de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt uitgesloten, worden de in dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.
Artikel 2, lid 4 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, blijft, ook na acceptatie door de ander, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien,
Artikel 2, lid 5 indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van USA Reizen b.v. maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst. Kennelijke fouten en vergissingen in een publicatie binden USA Reizen b.v. niet. Indien USA Reizen b.v. bereid is wijzigingsverzoeken in behandeling te nemen, heeft zij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen: A. de aan het verzoek verbonden organisatiekosten; B. communicatiekosten; C. eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van USA Reizen b.v..
Artikel 2, lid 6 Indien, bij reizen waarin vervoer is begrepen, de reisduur in de publicatie is vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen gerekend.
Artikel 2, lid 7 USA Reizen b.v. draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

ARTIKEL 3 BETALING.

Artikel 3, lid 1 Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan, dat tenminste € 400,00 per reiziger bedraagt, tenzij in de betreffende publicatie anders is aangegeven. USA Reizen b.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een afwijkend bedrag als aanbetaling in rekening te brengen (van dit recht zal gebruik gemaakt worden indien USA Reizen b.v. direct kosten maakt, zoals vliegtickets, die hoger zijn dan het genoemde bedrag).
Artikel 3, lid 2 Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van het boekingskantoor. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens USA Reizen b.v. op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen, doch uiterlijk voor vertrek, te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. USA Reizen b.v. heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
Artikel 3, lid 3 Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

ARTIKEL 4 REISSOM.

Artikel 4, lid 1 De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld.
Artikel 4, lid 2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze USA Reizen b.v. bekend was ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
Artikel 4, lid 3 Zolang de reissom niet (geheel) is voldaan, heeft USA Reizen b.v. het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten en verzekeringskosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen.
Artikel 4, lid 4 Na tijdige betaling van de gehele reissom zal USA Reizen b.v. gedurende het tijdvak vanaf zes weken voor de dag van vertrek de reissom niet wijzigen. Uitsluitend in geval van extreme verhoging van de brandstof- en verzekeringskosten kan USA Reizen b.v. tot 20 dagen voor de dag van vertrek van deze bepaling afwijken.
Artikel 4, lid 5 De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet – op straffe van verval – van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft USA Reizen b.v. het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet – op straffe van verval – binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 5 INFORMATIE.

Artikel 5, lid 1 Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege USA Reizen b.v. algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
Artikel 5, lid 2 Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
Artikel 5, lid 3 De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
Artikel 5, lid 4 Door of vanwege USA Reizen b.v. zal de reiziger informatie worden verstrekt over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringsverzekering en een reisverzekering.

ARTIKEL 6 REISBESCHEIDEN.

De benodigde reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen moet worden overschreden.

ARTIKEL 7 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER.

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door USA Reizen b.v. worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de daarmee verband houdende kosten te vergoeden.

ARTIKEL 8 IN-DE-PLAATSSTELLING.

Artikel 8, lid 1 Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: A. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en B. het verzoek wordt uiterlijk 21 dagen vòòr vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en C. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
Artikel 8, lid 2 De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover USA Reizen b.v. voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

ARTIKEL 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER.

Artikel 9, lid 1 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd. Voor annuleringen van alle andere overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, gelden de onderstaande bepalingen: A. bij annulering tot 56 dagen vòòr de dag van vertrek: de aanbetaling € 500,- per persoon; B. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vòòr de dag van vertrek: € 900,-; C. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag vòòr de dag van vertrek: 75% van de reissom; D. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom. De bovenstaande annuleringskosten (kunnen) door USA Reizen b.v. worden verhoogd tot de werkelijke annuleringskosten, indien deze kosten door USA Reizen b.v. ten behoeve van de reiziger zijn gemaakt en voor deze kosten voor USA Reizen b.v. geen restitutie elders mogelijk is (o.a. alle vliegtuigtickets!).
Artikel 9, lid 2 In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.
Artikel 9, lid 3 Bij sommige reizen of onderdelen van reizen kunnen afwijkende annuleringsbepalingen gelden.
Artikel 9, lid 4 A. Het annuleren van een overeenkomst door één of meer reizigers die gezamenlijk een reis hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, zodat door alle reizigers de bedragen, bedoeld in voorgaande leden, moeten worden betaald. B. Indien de overblijvende reizigers zulks willen en de reissom van de annulerende reiziger(s) op zich nemen blijven de respectievelijke overeenkomsten in stand.

ARTIKEL 10 OPZEGGING DOOR USA REIZEN B.V.

USA Reizen b.v. heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal, vermeld in de publicatie. De artikelen 11 en 12 zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 11 WIJZIGING, EVENTUEEL GEVOLGD DOOR OPZEGGING DOOR USA REIZEN B.V.

Artikel 11, lid 1 USA Reizen b.v. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, zonder geldelijke vergoeding, routewijzigingen door te voeren, de reiziger een ander vervoermiddel ter beschikking te stellen dan het type dat deze geboekt heeft, mits in dezelfde prijscategorie of hoger en andere motels of hotels te reserveren, mits van een vergelijkbaar niveau.
Artikel 11, lid 2 USA Reizen b.v. heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer andere wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van USA Reizen b.v. aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger. Indien de oorzaak van de wijziging aan USA Reizen b.v. kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van USA Reizen b.v.. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan USA Reizen b.v. kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
Artikel 11, lid 3 USA Reizen b.v. moet de reiziger zo spoedig mogelijk nadat de gewichtige omstandigheden zijn ingetreden een wijzigingsvoorstel in de vorm van een alternatief aanbod voorleggen. Deze verplichting vervalt, indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger is toe te rekenen. De reiziger kan de wijziging(en) afwijzen.
Artikel 11, lid 4 Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven.
Artikel 11, lid 5 Indien het in lid 2 bedoelde aanbod van USA Reizen b.v. door de reiziger wordt afgewezen of een dergelijk aanbod niet wordt gedaan, is lid 6 van toepassing.
Artikel 11, lid 6 USA Reizen b.v. mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
Artikel 11, lid 7 De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of het alternatieve aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging kenbaar maken. In dat geval heeft USA Reizen b.v. het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 7 van dit artikel.
Artikel 11, lid 8 In geval van opzegging op grond van het vorige lid vergoedt USA Reizen b.v. de reiziger de door deze geleden schade, tenzij de opzegging het gevolg is van overmacht als bedoeld in artikel 12, lid 4.
Artikel 11, lid 9 A. Indien na vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet wordt verleend of USA Reizen b.v. bemerkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt USA Reizen b.v. er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis. B. Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger(s) worden aanvaard, verstrekt USA Reizen b.v. de reiziger(s) een gelijkwaardig vervoermiddel zulks ter beoordeling door USA Reizen b.v., dat hem/hen terugbrengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. C. De uit deze wijziging voortvloeiende schade voor de reiziger is voor rekening van USA Reizen b.v., indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is toe te rekenen.
Artikel 11, lid 10 USA Reizen b.v. is, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1, verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT.

Artikel 12, lid 1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11, 13, 14 en 15 is USA Reizen b.v. verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
Artikel 12, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen zoals dit is bedoeld in artikel 17 lid 1.
Artikel 12, lid 3 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is USA Reizen b.v. verplicht eventuele schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat: A. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of B. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of C. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die USA Reizen b.v. of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of D. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
Artikel 12, lid 4 Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

ARTIKEL 13 HULP EN BIJSTAND.

Artikel 13, lid 1 USA Reizen b.v. is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van USA Reizen b.v., indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig het derde lid van artikel 12 is toe te rekenen. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is USA Reizen b.v. tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
Artikel 13, lid 2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan USA Reizen b.v. zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor USA Reizen b.v. bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht: voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatrieringskosten.

ARTIKEL 14 UITSLUITING EN BEPERKINGEN AANSPRAKELIJKHEID USA REIZEN B.V.

Artikel 14, lid 1 Wanneer USA Reizen b.v. op grond van artikel 12 aansprakelijk is voor de door de reiziger geleden schade, zal zijn aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn overeenkomstig de terzake geldende internationale verdragen. Hij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
Artikel 14, lid 2 Indien USA Reizen b.v. jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
Artikel 14, lid 3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van USA Reizen b.v. voor andere schade beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van USA Reizen b.v.. In dat geval is haar aansprakelijkheid beperkt tot € 00.000,00;
Artikel 14, lid 4 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van USA Reizen b.v. gelden ook ten behoeve van werknemers van USA Reizen b.v., het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

ARTIKEL 15 VERPLICHTINGEN VAN DE REIZIGER.

Artikel 15, lid 1 De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van USA Reizen b.v. ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
Artikel 15, lid 2 De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door USA Reizen b.v. van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

ARTIKEL 16 RENTE EN INCASSOKOSTEN.

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens USA Reizen b.v. heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag een rente verschuldigd van 1% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 100,-.

ARTIKEL 17 KLACHTEN.

Artikel 17, lid 1 Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12, lid 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienstverlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onverwijld worden gemeld bij de reisleiding. Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met USA Reizen b.v. op de door deze voorgeschreven wijze.
Artikel 17, lid 2 Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de reiziger deze zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden bij de reisleiding (klachtenrapport) of, indien dit onmogelijk is, bij USA Reizen b.v.. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij het boekingskantoor.
Artikel 17, lid 3 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, kan de reiziger desgewenst tot uiterlijk drie maanden na afloop van de reis (of na de oorspronkelijke vertrekdatum) het geschil schriftelijk voorleggen aan de bevoegde rechter.00

image_pdf